ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.324/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.324/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.15.203/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează, în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, următorii consilieri judeţeni:

        Ciubotaru Mădălina-Veronica

        Puşcaşu Neculai

        Pavăl Dan-Gabriel.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI

                  Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr.155

Din 28 iulie 2016