ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
Nr.156 din 30.09.2011
privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

Examinând expunerea de motive nr. 11.162/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 11.162/2011 al Biroului Resurse Umane, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Neamţ, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Neamţ, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, precum și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                      

 

                         Contrasemnează

                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                        Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR