HOTĂRÂRE
Nr.156 din 23.11.2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 158/2011
privind luarea unor măsuri referitoare la unele imobile aflate în patrimoniul public al Judeţului Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 5872/2012 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 5872/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 132/2012 pentru modificarea anexei 1 la HCL nr. 297/2011, adresa nr. 13.470/2012 a Primăriei Municipiului Piatra Neamţ, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1), lit.(b) şi (c) şi alin.(5), lit.(a), pct.10, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 158/2011 privind luarea unor măsuri referitoare la unele imobile aflate în patrimoniul public al Judeţului Neamţ, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU