HOTĂRÂRE
Nr. 156 din 26.09.2013
privind modificarea arondării localităţilor din judeţul Neamţ la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 10.683/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 30.396/2013 a Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ;
Văzând raportul nr. 10.683/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, avizul nr. 3.724.174/2013 al Ministerului Afacerilor Interne-Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săbăoani nr.60/2007, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gherăeşti nr.4/2008, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boteşti nr.52/2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 91, alin.(5), lit.”a”, pct.11, precum şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea arondării comunelor Săbăoani, Gherăeşti şi Boteşti de la Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Roman la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Săbăoani.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data la care Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Săbăoani va începe să funcţioneze efectiv.
(2) La aceeaşi dată, încetează arondarea comunelor Săbăoani, Gherăeşti şi Boteşti la Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Roman.
Art.3. Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial, precum şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Judeţului Neamţ.

P R E Ş E D I N T E
Culiţă TĂRÂŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU