ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 156 din  7  octombrie 2014

privind  modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.12.345/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1.873/2014 a Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu”;

            Văzând raportul de specialitate comun nr.12.345/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, aprobat conform anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 66/2014 privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, în sensul transformării postului de bibliotecar, studii medii, treapta I din cadrul compartimentului Filialele Dărmăneşti, Mărăţei şi Carte Străină”, prevăzut la poz.28, în bibliotecar, studii superioare, debutant.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Biroul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Biblioteca Judeţeană ”G.T.Kirileanu” Neamţ vor dispune măsurile necesare respectării şi aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU