ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 156 din 30 iulie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 11.454/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în urma demisiei domnului Dionisie Dumitrașcu, consilier județean;

Văzând raportul de specialitate nr. 11.454/2015 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Ia act de demisia domnului Dionisie Dumitrașcu din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. NEAMȚ TURISM S.A.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU