ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                    

HOTĂRÂRE

 

privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale unor agenţi economici de interes judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.232/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.232/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.15.204/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă ca numărul persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor agenţilor economici de interes judeţean, să fie 2(doi).

Art.2: Se împuternicesc să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL NEAMŢ S.A., domnul Tudorel Radu şi doamna Todiriţe Andreea.

Art.3: Se împuternicesc să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO S.A Neamţ, domnul Manoliu Dan şi domnul Pavăl Dan-Gabriel.

Art.4: Se împuternicesc să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APASERV S.A, domnul  Andruşcă Dănuţ şi domnul Puşcaşu Neculai.

Art.5: Se aprobă conţinutul contractului-cadru de reprezentare, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziţie contrară.

          Art.7: Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

Art.8: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                             Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.156

Din 28 iulie 2016