ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                           

 

HOTĂRÂRE

Nr.157 din 30.09.2011

privind modificarea organigramelor şi statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi ale unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei Guvernului nr.19/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare;

            Examinând expunerea de motive nr. 11.377/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 19.445/2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, nr.15.984/2011 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, nr. 1.657/2011 a Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ şi nr.1.175/2011 a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.377/2011 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexele nr. 1a şi 1b, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a)                       – transformarea funcţiei publice  de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Venituri Bugetare, Analiză-Sinteză şi Recuperare Creanţe, aprobat în statul de funcţii la poziţia 119, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent.

b)                       – trecerea unui post de inspector de specialitate, cu studii superioare, gradul profesional II, de la Biroul Alimentări cu Apă al Direcţiei Administrare Drumuri Judeţene, Alimentări cu Apă la Serviciul Buget al Direcţiei Generale Buget Finanţe.

Art.2: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.68/2011- anexa nr. 2), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

(1) a)Serviciul de Întreţinere şi Reparaţii, nr. crt. IV: postul de muncitor (telefonist), treapta IV, poz. nr. 52, se transformă în muncitor (telefonist), treapta III ;

b)Secţia Pediatrie, nr. crt. XVI: postul de medic rezident anul III, studii superioare, poz. nr. 13, se transformă în medic rezident, studii superioare, anul IV;

c)Secţia Anestezie Terapie Intensivă, nr. crt. XXII: postul de medic rezident anul III, studii superioare, poz. nr. 16, se transformă în medic rezident, studii superioare, anul IV;

d) Secţia Neonatologie, nr. crt. XXXII: postul de medic rezident anul I, studii superioare, poz. nr. 8, se transformă în medic rezident, studii superioare, anul II;

 (2) Funcţiile de psiholog, studii superioare, poziţiile nr. 14-16 din cadrul Centrului de Sănătate Mintală – Adulţi şi Copii, nr. crt. XXV şi poziţia nr. 62 din cadrul Secţiei Obstetrică Ginecologie, nr. crt. XXXI, se transformă în psiholog practicant, studii superioare, cu menţinerea drepturilor salariale.

 Art.3: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010- anexa nr. 1b1), cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Complexului de Servicii” Elena Doamna” Piatra-Neamţ aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010- anexa nr.1b3), cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării postului de la poziţia nr. 35, inspector, studii medii, treapta I, care devine poziţia nr. 32, inspector de specialitate, studii superioare, grad II.

Art.5: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Complexului de Servicii ”Familia Mea” Roman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010- anexa nr.1b6), cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării postului de la poziţia nr. 47, inspector, studii medii, treapta IA care devine poziţia nr. 45,  inspector de specialitate, studii superioare, grad II.

Art.6:Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexele nr. 3a şi 3b, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr.2a şi 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neoropsihiatrică Războieni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010- anexa nr. 5a), cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării postului de referent, studii medii, treapta I de la poziţia nr. 79 din cadrul Compartimentului Economic – Administrativ în inspector de specialitate, studii superioare, grad III.

Art.8: (1) Modificările prevăzute la art.1-7 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Modificările prevăzute la art.2 sunt valabile şi sub condiţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.

Art.9: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 03 octombrie 2011.

Art.10: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

    Contrasemnează

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR