HOTĂRÂRE
Nr157 din 23.11.20122012
privind emiterea acordului pentru închirierea unor spaţii construite din patrimoniul Judeţului Neamţ

Consiliul Județean Neamț;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective;
Examinând expunerea de motive nr. 12.833/2012 a domnului Culiță Tărâță, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 21.661/2012 a Spitalului Județean de Urgență Piatra- Neamț;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.833/2012 al Direcției generale buget, finanțe și Serviciului juridic contencios, relații publice, Hotărârea nr. 62/2012 a Comitetului Director Interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra- Neamț precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (4) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: (1) Se emite acordul privind închirierea prin licitaţie publică, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, a unor spaţii construite în suprafaţă de 19,50 m.p., respectiv 13,75 m.p., aparţinând patrimoniului Judeţului Neamţ, situate în incinta Policlinicii Stomatologice Piatra-Neamţ, pentru o perioadă de 5 ani, în vederea desfăşurării de activităţi medicale.
(2) Datele de identificare ale spaţiilor construite de la alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2a şi 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Prezentul acord se emite numai sub condiţia obţinerii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractelor de închiriere ale spaţiilor construite de la alin. (1), în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.
Art.2: (1) Prețul de pornire a licitației va fi stabilit de către Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.
(2) Din sumele obţinute cu titlu de chirie, o cotă de 30% va fi reţinută de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, restul de 70% urmând a fi virată Consiliului Judeţean Neamţ, în termen de 15 zile de la încasare.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU