HOTĂRÂRE
Nr. 157din 26 septembrie 2013
privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamţ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 11.267/2013 a domnului Adrian Bourceanu, consilier judeţean;
Văzând raportul de specialitate nr. 11.267/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dragomireşti nr.23/2013, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Doljeşti nr.66/2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 11, alin. (1) şi (2), art.91, alin.5, lit.a), pct.9 şi 13, alin.6, lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Ia act de retragerea Comunei Doljeşti din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”.
Art.2: (1) Se aprobă aderarea Comunei Dragomireşti la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară“ AQUA NEAMŢ”.
(2) Se aprobă majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ” la suma de 22.000 lei.
Art.3: Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5: Se acordă un mandat special domnului Adrian Bourceanu, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art. 3 şi 4 din prezenta hotărâre.

Art.6: Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Adrian Bourceanu, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, născut la data de 20.09.1979 în Bîrlad, judeţul Vaslui, domiciliat în municipiul Piatra-Neamţ, str. Mărăţei, nr.5, bl. S6, sc.B, et.1, ap.28, judeţul Neamţ, posesor al CI seria NT nr.281081, eliberat de Municipiul Piatra-Neamţ, la data de 30.03.2005, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Neamţ, Actele Adiţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre şi să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.
Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU