ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 157 din  7 octombrie 2014

 privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

Examinând expunerea de motive nr. 12.621/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 12.621/2014 al Biroului Resurse Umane, adresa nr. 36.076/2014 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Neamţ, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Neamţ, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Biroul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamţ şi Camera Agricolă Judeţeană Neamţ vor dispune măsurile necesare respectării şi aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, precum şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 157.PDF