ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 157 din 30 iulie 2015

privind acordarea unui mandat special

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Examinând expunerea de motive nr. 11.714/2015 a domnului Constantin Iacoban, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 393/2015 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS;

Văzând raportul de specialitate nr.11.714/2015 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Hotărârile Consiliului local al Municipiului Piatra- Neamț nr.203/2015, a Consiliului local al Orașului Roznov nr.29/2015, a Consiliului local al Comunei Alexandru cel Bun nr.47/2015, a Consiliului local al Comunei Dumbrava Roșie nr.50/2015 și a Consiliului local al Comunei Gîrcina nr.38/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 17, art.91, alin. 2, lit. b) și d), alin.5, lit.a), pct. 13, şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A. să aprobe modificarea structurii acționariatului acestui agent economic, în scopul reorganizării ca operator regional ce va asigura furnizarea serviciului de utilitate publică – transport public local de călători, prin acceptarea ca acționari a unităților administrativ- teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS și majorarea corespunzătoare a capitalului social, după cum urmează:

a.       Municipiul Piatra-Neamț, cu un aport în numerar în valoare de 20.000 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 4000 de acțiuni;

b.      Orașul Roznov, cu un aport în numerar în valoare de 10.000 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 2000 de acțiuni;

c.       Comuna Alexandru cel Bun, cu un aport în numerar în valoare de 10.000 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 2000 de acțiuni;

d.      Comuna Dumbrava Roșie, cu un aport în numerar în valoare de 10.000 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 2000 de acțiuni;

e.       Comuna Gîrcina, cu un aport în numerar în valoare de 10.000 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 2000 de acțiuni.

 

Art.2: Reprezentanții Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și vor informa lunar Consiliul Județean Neamț asupra stadiului îndeplinirii formalităților legale ce derivă din aceasta.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU