ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi

Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.331/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.331/2016 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.15.205/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se desemnează domnul Andruşcă Dănuţ şi doamna Bulai Oana-Gianina ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.  

          (2) Se desemnează domnul Murariu Vasile ca reprezentant supleant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ. 

Art.2: (1) Se desemnează domnul Corduneanu Eduard şi domnul Grumezescu Florin ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman. 

(2) Se desemnează doamna Nistor Olga ca reprezentant supleant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman. 

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevedere contrară.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI          

                                                                          Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr.157

Din 28 iulie 2016