ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                              

HOTĂRÂRE

Nr.158 din 30.09.2011

privind luarea unor măsuri referitoare la unele imobile aflate în patrimoniul public al Judeţului Neamţ

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 11.084/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate comun nr.11.084/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe, al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei juridice, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 297/2011, adresa nr. 1029/2011 a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.(c), alin.(4), lit.(a) şi alin.(5), lit.(a), pct.10 precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1(1) Se revocă dreptul de administrare conferit Complexului Muzeal Judeţean Neamţ în ceea ce priveşte imobilele situate în incinta Muzeului de istorie şi arheologie Piatra-Neamţ-corp B, având datele de identificare prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

                    (2) În mod corespunzător se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.25/2004 privind darea în administrare a unui imobil proprietate publică a Judeţului Neamţ către Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.

Art.2: Se aprobă transmiterea din domeniul public al Judeţului Neamţ şi din administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în domeniul public al Municipiului Piatra-Neamţ şi în administrarea Consiliului Local al Municipiul Piatra-Neamţ, a imobilelor prevăzute la art.1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                        Contrasemnează:

                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                               Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR