HOTĂRÂRE
Nr.158 din 23.11.2012
privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ şi Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1209/2006 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice;
Examinând expunerea de motive nr. 11.314/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 11.314/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, adresa nr. 18.814/2012 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, adresa nr. 3.482/2012 a Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman , precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se desemnează domnul Ioan Spiridonescu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ.
Art.2: Se desemnează domnul Bogdan Onu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Etic al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman.
Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârile Consiliului Judeţean Neamţ nr. 96/2009 şi nr. 84/2011.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU