HOTĂRÂRE
Nr.158 din 26.09.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.75/2013 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unui proiect de interes public

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 11.754/2013 a domnului Dan Manoliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.14.408/2013 a Primarului Municipiului Roman;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.754/2013 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea art. II ”Obiectul asocierii” din Acordul de asociere încheiat între Judeţul Neamţ şi Municipiul Roman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.75/2013, acesta urmând a avea următorul conţinut:
”Obiectul asocierii îl constituie finanţarea realizării şi continuării unor lucrări de investiţii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, respectiv finalizarea investiţiei privind achiziţia de ascensoare, finalizare şarpantă clădire secţia Pediatrie, reparaţii şarpantă clădire secţia Psihiatrie şi lucrări de reabilitare termoenergetică la secţiile spitalului, corp vechi şi corp nou”.
Art.2: (1) Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun în vederea redactării şi semnării actului adiţional la acordul de asociere prevăzut la art.1.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU