ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 158 din  7 octombrie 2014

privind aprobarea unor activităţi finanţate integral din venituri proprii la nivelul Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.12566/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 1887/2014 a Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.12566/2014 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă următoarele activităţi finanţate integral din venituri proprii la nivelul Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu”Neamţ:

 a. editarea şi tipărirea de publicaţii periodice, respectiv reviste şi buletine informative;

 b. organizarea şi desfăşurarea cursurilor de limbi străine şi/sau iniţiere în diverse domenii ale cunoaşterii, ale cluburilor de copii şi tineret.

Art.2: Veniturile proprii realizate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art.1 se constituie din:

a. sume încasate prin proiecte de activităţi cultural-educative prin care se iniţiază cursuri de însuşire a unor limbi străine, de iniţiere în diverse domenii ale cunoaşterii, cluburi tematice pentru copii şi tineret de tip handmade sau cluburi de vacanţă, sumele încasate reprezentând contravaloarea cursurilor şi/sau a taxelor percepute pentru materialele necesare cursanţilor;

b. sume percepute pentru obţinerea permisului de acces la serviciile bibliotecii, pentru realizarea la cerere a unor bibliografii şi documentări complexe, taxe de multiplicare, listare, scanare după documente din colecţiile bibliotecii, taxe pentru legarea dosarelor de arhivare a diferitelor categorii de documente, taxe percepute pentru împrumut interbibliotecar, taxe pentru filmare, prelucrare şi copiere imagini video pe suport electronic, precum şi alte venituri pentru activităţi/servicii compatibile cu misiunea bibliotecii, pe bază de tarife aprobate şi actualizate periodic prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ;

c. sume încasate din închirierea spaţiilor pentru diverse activităţi (inclusiv cursuri de limbi străine),  stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.3: Din veniturile proprii realizate potrivit art.2 se suportă următoarele cheltuieli curente:

a.    cheltuieli pentru editarea şi tipărirea de publicaţii periodice, respectiv reviste şi buletine informative;

b.      cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor pe bază de proiecte de activităţi de tipul cursurilor de limbi străine şi/sau iniţiere în diverse domenii ale cunoaşterii, ale cluburilor pentru copii şi tineret.

           Art.4: (1) Activităţile prevăzute la art. 1 se încadrează la acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite care le organizează.

                        (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se întocmeşte la venituri, pe surse de provenienţă, iar la cheltuieli, după natura şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.

                        (3) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii.

(4) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor prevăzute la art. 1 se realizează prin Trezorerie, conform prevederilor legale în vigoare.

                        (5) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor prevăzute la art.1 se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 5: Direcţia Generală Buget-Finanţe şi conducerea Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU