ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                 

HOTĂRÂRE

Nr.159 din 30.09.2011

privind prelungirea unor acorduri de asociere

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

 Examinând expunerea de motive nr. 10.335/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 124/2011 a Asociaţiei Sportive ”Handbal Club Municipal Roman”, nr. 55/2011 a Volei Club Unic Piatra- Neamţ şi nr. 50/2011 a Volei Club Municipal LPS Piatra- Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.335/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Asociaţia Sportivă ”Handbal Club Municipal Roman”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.136/2008, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean, pe o perioadă de un an, respectiv până la data de 30.09.2012, cu menţinerea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Neamţ în cuantum de 10.000 lei/lună.

Art.2: Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Volei Club Unic Piatra- Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.137/2008, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean pe o perioadă de un an, respectiv până la data de 30.09.2012, cu menţinerea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Neamţ în cuantum de 10.000 lei/lună.

Art.3: Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Volei Club Municipal LPS Piatra- Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.138/2008, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean pe o perioadă de un an, respectiv până la data de 30.09.2012, cu menţinerea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Neamţ în cuantum de 10.000 lei/lună.

Art.4: Direcţia juridică va lua măsurile necesare în vederea redactării şi semnării actelor adiţionale la acordurile de asociere menţionate anterior.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

  

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                        

 

                               

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                            Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR