HOTĂRÂRE
Nr.159 din 23.11.2012
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 115/2007, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 11.801/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 11.801/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 13, art. 92, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 115/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desemnării domnului Gabriel- Cristian Farcaș pentru a reprezenta Consiliul Județean Neamț, alături de Președintele Consiliului Județean Neamț, domnul Culiţă Tărâţă (membru de drept în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”), în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”.
Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU