HOTĂRÂRE
Nr.159 din 26.09.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
Examinând expunerea de motive nr. 11787/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 7803/2013 a Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 11787/2013 al secretarului judeţului, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în cadrul acestui organism a domnului Dan Dorin Morenciu cu domnul Radu Smicală, medic specialist pediatrie, ca reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, precum şi a doamnei Mihaela Gemine cu doamna Daniela Coman, ca reprezentant al organismelor private acreditate.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU