ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 159 din  7  octombrie 2014

privind aprobarea participării la un curs de formare şi perfecţionare profesională a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;

Examinând expunerea de motive nr.12.824/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr.12.824/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, la cursul postuniversitar internaţional cu tema „Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, organizat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”- Colegiul Naţional de Afaceri Interne, în perioada septembrie 2014-februarie 2015.

Art.2: Se aprobă suportarea din bugetul Judeţului Neamţ a cheltuielilor aferente participării doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ la cursul prevăzut la art.1, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Doamna Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, Biroul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia generală buget finanţe vor asigura respectarea şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU