ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 159 din 30 iulie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 212/2014 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2015

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate;

Examinând expunerea de motive nr. 11.070/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 18/2015 a Serviciului Public SALVAMONT Neamț;

Văzând raportul de specialitate  nr. 11.070/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă taxele speciale percepute de Serviciul Public SALVAMONT Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2015 şi sunt valabile pentru anul fiscal 2015.

(3) În mod corespunzător, se modifică anexa nr. 11 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 212/2014 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2015.

Art.2: Direcția generală buget finanțe și Serviciul Public SALVAMONT Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 159.PDF