ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                              

HOTĂRÂRE

Nr. 16 din 22.01.2010

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.116/2009 privind aprobarea unui proiect de interes regional, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect

    Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3- Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3- Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență;

Examinând expunerea de motive nr. 134/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 7/2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 134/2010 al Direcției generale programe şi dezvoltare rurală şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.3 și pct.8, alin.(6), lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

  Art.1: Se aprobă modificarea art.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 116/2009, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

”Se aprobă proiectul ”Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”, în valoare totală de 32.575.544,23 lei.”

Art.2: Se aprobă modificarea art.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 116/2009, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

”Se aprobă cheltuielile legate de proiect care revin Judeţului Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, respectiv suma de 81.605,61 lei, reprezentând contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Neamţ din procentul de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

Art.3:Se aprobă modificarea art.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 116/2009, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

Se aprobă cheltuielile legate de proiect care revin Judeţului Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, respectiv suma de 7.995,02 lei (6.718,50 lei+1.276,52 lei TVA), reprezentând contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Neamţ la cheltuielile neeligibile ale proiectului precum şi a taxei pe valoare adăugată(TVA) aferentă cheltuielilor neeligibile şi a oricăror costuri suplimentare care pot surveni în perioada implementării proiectului.”

Art.4: Se aprobă modificarea art.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 116/2009, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

Se aprobă cheltuielile legate de proiect care revin Judeţului Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, respectiv suma de 775.253,29 lei, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ pentru suportarea taxei pe valoare adăugată(TVA) aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu recuperarea acesteia de la bugetul de stat.”

Art.5: ”(1)  Se aprobă modificarea art.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 116/2009, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

Se aprobă calendarul integral al activităţilor ce se vor realiza în cadrul proiectului ”Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

(2) Calendarul integral al activităţilor ce se vor realiza în cadrul proiectului este prevăzut în anxea care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care înlocuieşte în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 116/2009.

Art.6: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                             Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR