HOTĂRÂRE

 

Nr. 16 din  10.02.2011

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii

 

”Amenajare bază de agrement Poiana Mătieş”, comuna Gîrcina, judeţul Neamţ

 

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Examinând expunerea de motive nr. 701/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

 

Văzând raportul de specialitate comun nr. 701/2011 al Direcţiei Generale Programe şi Dezvoltare Rurală şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare bază de agrement Poiana Mătieş”, comuna Gîrcina, judeţul Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Contrasemnează:

 

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

 

                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR