HOTĂRÂRE
Nr.16 din 1.02.2013
privind eliberarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ
Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.101, alin. (3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18, alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi art.19, alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 168/2012;
Examinând expunerea de motive nr.857/2013 a unui grup de 16 consilieri judeţeni;
Văzând raportul de specialitate nr. 857/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, precum şi rezultatul votului secret pentru eliberarea din funcţia de vicepreşedinte a domnului Gabriel-Cristian Farcaş, consemnat în procesul verbal nr. 1266 din 01.02.2013 al Comisiei de validare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1: Domnul Gabriel-Cristian Farcaş se eliberează din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Emilia ARCAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Cristina MITITELU