ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                            

HOTĂRÂRE

Nr. 16  din 29 ianuarie 2015

privind soluţionarea unei plângeri prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.203/2014 privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 649/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza plângerii prealabile formulate de către Cabinet de avocatură Rusu Cora pentru S.C. SOLELGA SRL, S.C. ULDERIC PREST SRL, S.C. CRISTUR SRL şi S.C. PIACOR COM SRL;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 649/2015 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de către Cabinet de avocatură Rusu Cora pentru contestatorii S.C. SOLELGA SRL, S.C. ULDERIC PREST SRL, S.C. CRISTUR SRL şi S.C. PIACOR COM SRL împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.203/02.12.2014 privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic judeţean.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                      SECRETARUL JUDEŢULUI,

    Daniela SOROCEANU