ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 16 din 28 ianuarie 2016

privind aprobarea actualizării valorii unor documentaţii tehnico-economice aferente unor obiective de investiţii de interes judeţean și aprobarea contribuției Județului Neamț pentru finalizarea acestora

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.469/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1584/2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 469/2016 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economice (DALI) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean „Modernizarea DJ 157A Dulcești –Talpa km 12+000 – 19+960, județul Neamț”, cu o valoare totală a investiției în condițiile actualizării restului de executat cu TVA de 20%, de 8.010.998,07 lei, din care valoarea restului de executat actualizat cu TVA de 20%, în sumă de 2.230.445,00 lei.

(2) Se aprobă valoarea contribuției proprii a Județului Neamț  pentru finalizarea obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) în cuantum de 76.002,64 lei.

Art.2: (1) Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economice (DALI) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean „Modernizarea DJ 155G Bodești –Cârligi km 7+400 – 13+600, județul Neamț”, cu o valoare totală a investiției în condițiile actualizării restului de executat cu TVA de 20%, de 7.135.483,37 lei, din care valoarea restului de executat actualizat cu TVA de 20%, în sumă de 2.762.408,09 lei.

(2) Se aprobă valoarea contribuției proprii a Județului Neamț  pentru finalizarea obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) în cuantum de 69.151,55 lei.

Art.3: (1) Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economice (DALI) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean „Modernizarea DJ 156C Tazlău – Casa de Copii km 2+335 – 5+426, județul Neamț”, cu o valoare totală a investiției în condițiile actualizării restului de executat cu TVA de 20%, de 4.079.969,17 lei, din care valoarea restului de executat actualizat cu TVA de 20%, în sumă de 237.310,97 lei.

(2) Se aprobă valoarea contribuției proprii a Județului Neamț  pentru finalizarea obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) în cuantum de 36.749,69 lei.

Art.4: (1) Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economice (DALI) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean „Modernizarea DJ 157J Podoleni – Negritești – DJ 157 km 3+400 – 12+446, județul Neamț”, cu o valoare totală a investiției în condițiile actualizării restului de executat cu TVA de 20%, de 9.052.421,22 lei, din care valoarea restului de executat actualizat cu TVA de 20%, în sumă de 1.004.653,95 lei.

(2) Se aprobă valoarea contribuției proprii a Județului Neamț  pentru finalizarea obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) în cuantum de 82.937,66 lei.

Art.5: (1) Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economice (DALI) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean „Modernizarea DJ 155B Bodești – Urecheni km 0+000 – 6+000, județul Neamț”, cu o valoare totală a investiției în condițiile actualizării restului de executat cu TVA de 20%, de 8.527.089,64 lei, din care valoarea restului de executat actualizat cu TVA de 20%, în sumă de 6.318.604,08 lei.

(2) Se aprobă valoarea contribuției proprii a Județului Neamț  pentru finalizarea obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) în cuantum de 85.395,21 lei.

Art.6: (1) Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economice (DALI) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean „Modernizarea DJ 157A Dulcești – Talpa km 0+000 – 12+000, județul Neamț”, cu o valoare totală a investiției în condițiile actualizării restului de executat cu TVA de 20%, de 11.066.247,91 lei, din care valoarea restului de executat actualizat cu TVA de 20%, în sumă de 8.579.910,06 lei.

(2) Se aprobă valoarea contribuției proprii a Județului Neamț  pentru finalizarea obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) în cuantum de 111.223,85 lei.

Art.7:  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.148/2006 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes județean, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.11/2009 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes județean, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.23/2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 157J Podoleni-Negritești-DJ 157, km 3+400 – 12+446”, precum Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.161/2010 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes județean.

Art.8:  Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU