ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 160 din 30.09.2011

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Direcţia Generală Anticorupţie – Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru realizarea unei acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului administraţiei şi internelor nr.275/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie;

Examinând expunerea de motive nr. 10.204/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 311295/2011 a Direcţiei Generale Anticorupţie-Biroul Judeţean Anticorupţie Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.204/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 

                                         HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Direcţia Generală Anticorupţie-Ministerul Administraţiei şi Internelor, în vederea promovării activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei.

(2) Se aprobă suma de 2.000 lei ca limită maximă ce poate fi utilizată din bugetul Judeţului Neamţ, pe anul 2011, în vederea realizării acţiunii de interes public judeţean de la alin.(1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                           Contrasemnează:

                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR