HOTĂRÂRE
Nr.160 din 23.11.2012
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 14.281/2012 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 14.281/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă ca numărul persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ să fie de 9.
(2) Se modifică anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) se împuternicesc domnul Dan Manoliu şi domnul Dan-Vasile Constantin să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ;
b) domnul Florin Andronache se înlocuiește cu domnul Ioan Spiridonescu, în calitatea de persoană împuternicită să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ.
Art.2: Se completează anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările și completările ulterioare, în sensul împuternicirii domnului Neculai Andoni, domnului Florin Andronache, domnului Constantin Iacoban, domnului Vasile Nica, domnului Constantin Sandu și a domnului Constantin- Cristian Tapalagă pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societății Comerciale NEAMȚ TURISM S.A..

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii contrare prevederilor acesteia.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi şi va dispune măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU