HOTĂRÂRE
Nr. 160 din 26.09.2013
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă unui obiectiv de investiţii de interes judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 11.866/2013 a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier judeţean;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.866/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Amenajare bloc operator etaj 2, Centrul Medical-S.C. Nefromed Dialysis Centers şi construire pasarelă de legătură cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ”, în valoare totală contractată de 26.581.873,39 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 10.702.346,84 lei (inclusiv T.V.A.), din valoarea totală a investiției de 31.920.000 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Obiectivele de investiţii şi activităţile principale din proiect sunt următoarele:
– Amenajare, reabilitare şi dotare bloc operator în cadrul etajului 2 al imobilului Nefromed;
– Reabilitare, amenajare şi dotare bloc operator existent în cadrul etajului 2 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;
– Construire pasarelă metalică de legătură între etajul 2 al clădirii Nefromed şi coridorul etajului 2 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU