ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 160 din  7 octombrie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia “Iniţiativa Tinerilor” Neamţ în vederea finanţării unui proiect de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerile de motive nr.11.749/2014 a domnului Adrian Bourceanu, consilier judeţean şi nr.11.748/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmite în baza solicitării Asociaţiei “Iniţiativa Tinerilor” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.748/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia “Iniţiativa Tinerilor” Neamţ, în vederea organizării Festivalului Tineretului Nemţean, care se va desfăşura în oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ,  în perioada 17-19 octombrie 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 20.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia “Iniţiativa Tinerilor” Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 160.PDF