ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                  

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;

Examinând expunerea de motive nr. 14.372/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 228/2016 a Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.372/2016 al Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2), lit.„c”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă completarea art.3, alin. 1 al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ – anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 53/2015, cu următoarele activităţi:

        Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase- Cod CAEN 3821-rev.2;

        Recuperarea materialelor reciclabile sortate; sortarea deşeurilor, concasarea deşeurilor din construcţii/demolări- Cod CAEN 3832-rev.2;

        Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor- Cod CAEN 4677-rev.2.

Art.2: Direcţia proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, precum şi Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                       Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr.160

Din 28 iulie 2016