ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 161 din 30.09.2011

privind aprobarea unui acord de asociere cu Municipiul Roman

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 11.309/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 104/2011 privind aprobarea unei asocieri de principiu cu Municipiul Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.309/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 68/2011, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 4 şi alin. (6) lit. ”a” şi ”c”  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1(1) Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman,în vederea implementării proiectului “Restaurarea, consolidarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi modernizarea infrastructurilor conexe Bibliotecii publice George Radu Melidon-Roman”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma ce reprezintă contribuţia Judeţului Neamţ, în vederea realizării obiectivului de la alin.(1) este de 1.600.000 lei, din care 200.000 lei în anul 2011.

 Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

           

 

                                   

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                              Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR