HOTĂRÂRE
Nr.161 din 23.11.2012
privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2012

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
Examinând expunerea de motive nr. 14.335/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 4.685/2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Neamţ, nr. 19.125 și 19.269/2012 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și nr. 132.406/2012 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
Văzând raportul de specialitate nr. 14.335/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se rectifică bugetul local, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2012, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2012, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se rectifică numărul de personal permanent și temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2012, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexele nr. 1, 2 și 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 14/2012 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ
Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU