HOTĂRÂRE
Nr. 161 din 26.09.2013
privind aprobarea asocierii Județului Neamț cu Județul Harghita în vederea promovării unor interese comune

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 11.860/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamț;
Văzând raportul de specialitate nr. 11.860/2013 al Direcției juridice, relații internaționale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Județul Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, în vederea promovării unor interese comune, în scopul dezvoltării economico- sociale a celor două unități administrativ- teritoriale.
(2) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU