ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 161 din  7 octombrie 2014

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Fundaţia “Hanu Ancuţei” Roman

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.12837/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.55 şi nr.632/2014 ale Fundaţiei “Hanu Ancuţei” Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12837/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Fundaţia “Hanu Ancuţei” Roman, în vederea organizării unor manifestări în cadrul evenimentului “Zilele lui Sadoveanu”, care se vor desfăşura în satul Hanul Ancuţei, comuna Tupilaţi, judeţul Neamţ,  în perioada 31 octombrie -2 noiembrie 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 30.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Fundaţia “Hanu Ancuţei Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 161.PDF