ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 161 din 30 iulie 2015

privind aprobarea participării instituțiilor de cultură și de spectacole din subordinea Consiliului Județean Neamț la manifestările cultural-artistice organizate de unitățile administrativ-teritoriale din județul Neamț

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.187/2015 a domnului Constantin Iacoban, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.13.187/2015 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, al Direcției generale buget finanțe și al Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1)  lit.”b” și alin. (5) lit. ”a” pct. 4 și 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1: Se aprobă participarea instituțiilor de cultură și de spectacole din subordinea Consiliului Județean Neamț, respectiv Biblioteca Județeană ”G. T. Kirileanu” Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”, Complexul Muzeal Județean Neamț și Teatrul Tineretului Piatra-Neamț, la manifestările cultural- artistice organizate de unitățile administrativ- teritoriale din județul Neamț, în scopul promovării tradițiilor culturale, monumentelor și locurilor istorice și dezvoltării economico-sociale a județului Neamț. 

            Art.2: Urmare solicitărilor formulate de reprezentanții unităților administrativ- teritoriale din județul Neamț, se împuternicește Președintele Consiliului Județean Neamț să stabilească manifestările cultural-artistice organizate de acestea, la care urmează să participe instituțiile de cultură și de spectacole din subordinea Consiliului Județean Neamț, cu avizul comisiei de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi familie, activităţi sportive şi de agrement  și cu încadrarea în limitele bugetare aprobate.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe, Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană, precum și conducerea instituțiilor de cultură și de spectacole din subordinea Consiliului Județean Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU