ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene pe perioada iernii 2016-2017

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului comun nr.289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.14.444/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 14.444/2016 al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.a, pct.12 si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor judeţene pentru iarna 2016-2017, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Planul operativ de acţiune pentru iarna 2016-2017, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                          Contrasemnează:

                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.161

Din 28 iulie 2016