ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                               

Nr. 162  din 30.09.2011

privind aprobarea unei asocieri  cu Uniunea Judeţeană a Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 9326/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.25/2011 a Uniunii Judeţene a Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9326/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Uniunea Judeţeană a Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice Neamţ, în vederea finanţării organizării Zilei Internaţionale a Vârstnicului în Judeţul Neamţ în data de 01 octombrie 2011.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării obiectivului de la alin. (1), în cuantum de 10.000  lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Uniunea Judeţeană a Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

  

                                            

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                            Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR