HOTĂRÂRE
Nr.162 din 23.11.2012

privind reorganizarea Serviciului Public SALVAMONT Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi şi ale Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 14.598/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.598/2012 al Direcţiei generale buget finanţe, al Serviciului juridic contencios, relaţii publice şi al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.”b” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Serviciul Public SALVAMONT Neamţ se reorganizează ca serviciu public judeţean fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ.
Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public SALVAMONT Neamţ, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public SALVAMONT Neamţ, conform anexelor nr. 2a şi 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Serviciului Public SALVAMONT Neamţ trec în administrarea directă a Consiliului Judeţean Neamţ.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexele 1a şi 1b, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul suplimentării acestora cu o funcţie de inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA în cadrul Compartimentului Contabilitate al Direcţiei Generale Buget Finanţe.
(3) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 decembrie 2012, dată la care se abrogă orice prevedere contrară.
Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE,
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU