HOTĂRÂRE
Nr. 162 din 26.09.2013
privind unele măsuri pentru exercitarea mandatului reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în societăţile comerciale la care Judeţul Neamţ are calitatea de acţionar

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.3, alin.1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997 ”prin autonomie locală se întelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;
În temeiul prevederilor art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie;
Examinând expunerea de motive nr. 11.893/2013 a unui grup de 22 consilieri judeţeni prin care se propun unele măsuri pentru exercitarea mandatului reprezentanţilor Consiliului Judeţean în societăţilor comerciale la care Judeţul Neamţ este acţionar;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. ”d” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se limitează mandatul persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Judeţului Neamţ în societăţile comerciale la care acesta este acţionar, în sensul că, la stabilirea indemnizaţiei lunare la care acestea au dreptul, vor vota un cuantum de 20% din salariul/indemnizaţia fixă a directorului/directorului general al societăţii, pe şedinţă dar nu pentru mai mult de o şedinţă pe lună, cu menţiunea că nerespectarea mandatului atrage revocarea acestuia.
Art.2: Secretarul judeţului, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi membrii A.G.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, persoanelor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează: SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU