ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 162 din 7 octombrie 2014

privind aprobarea unei asocieri  cu Asociaţia ”ORBIS TERTIUS/A TREIA LUME” Bucureşti în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 10732/2014 a domnului Vasile Nica, consilier judeţean, întocmită în baza solicitării  Asociaţiei ”ORBIS TERTIUS/A TREIA LUME” Bucureşti;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10732/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia”ORBIS TERTIUS/A TREIA LUME” Bucureşti, în vederea organizării Conferinţei internaţionale „Diversitatea uitată a României. Istorie, patrimoniu, memorie.”, ce se va desfăşura la Tîrgu Neamţ şi Iaşi, în perioada 23-26 octombrie 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 15.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia ”ORBIS TERTIUS/A TREIA LUME” Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3 Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 162.PDF