ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 162 din 14 august 2015

privind validarea manadatului de consilier judeţean al domnului Ion Sava

 

 

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 12.435/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor F.N./9.07.2015 şi 36/15.07.2015 ale  Partidului Poporului Dan Diaconescu;

Văzând raportul de specialitate nr. 12.435/2015 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr. 14076/2015 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art. 89, 90 coroborate cu prevederile art. 31 precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

 

           Art.1:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Ion SAVA.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU