ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                       

HOTĂRÂRE

Nr.163 din 30.09.2011

privind aprobarea unei asocieri  cu Fundaţia Umanitară Ave Maria Piatra-Neamţ în vederea realizării  unui obiectiv de interes public judeţean

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 10.859/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei  Fundaţiei Umanitare Ave Maria Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.859/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Fundaţia Umanitară Ave Maria Piatra-Neamţ, în vederea finanţării dotării unei case de tip familial pentru copii orfani sau abandonaţi, parte componentă a unui centru socio-cultural în comuna Tazlău, judeţul Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării obiectivului de la alin. (1), în cuantum de 30.000  lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Fundaţia Umanitară  Ave Maria Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                             Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR