HOTĂRÂRE
Nr. 163 din 23.11.2012
privind adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ

Consiliul judetean Neamt;
Având în vedere prevederile Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
Examinând expunerea de motive nr. 13.192/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza adresei nr. 718/NT/2012 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 13.192/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se adoptă Monografia economico-militară a judeţului Neamţ, document clasificat secret de serviciu, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU