HOTĂRÂRE

Nr.163 din 22.10.2013
privind schimbarea administratorului unui imobil aflat în patrimoniul public al Județului Neamț

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 13.060/2013 a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier județean;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.060/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe și al Direcției juridice, relații internaționale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin.(4), lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă trasmiterea unui imobil aflat în patrimoniul public al Județului Neamț, situat în incinta Spitalului Județean de Urgență Piatra- Neamț, din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.
(2) Datele de identificare ale imobilului de la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituțiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU

JR.BB/BB
21.10.2013
1 ex
Dos.I/C/1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 163.PDF