ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 163 din  7 octombrie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 149/2014 privind aprobarea unei asocieri cu comuna Pânceşti în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 13.211/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 2.367/2014 a primarului Comunei Pânceşti;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.211/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pânceşti nr. 40/2014, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.1, alin.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.149/2014 privind aprobarea unei asocieri cu comuna Pânceşti în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean, acesta urmând a avea următorul conţinut:

„Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Comuna Pânceşti, prin Consiliul Local al Comunei Pânceşti, în vederea organizării şi realizării în comun a manifestării ”Ziua Comunei Pânceşti”, ce va avea loc în data de 14 septembrie 2014”.

Art.2: Se aprobă modificarea art.II „Obiectul asocierii” din Acordul de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.149/2014, acesta urmând a avea următorul conţinut:

Obiectul asocierii îl constituie organizarea şi realizarea în comun a manifestării ”Ziua Comunei Pânceşti” ce va  avea loc în data de 14 septembrie 2014, eveniment care are ca scop promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale.

Art.3: Se aprobă modificarea art.III „Durata asocierii” din  Acordul de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.149/2014, acesta urmând a avea următorul conţinut:

 „Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte până la data de 31 octombrie 2014”.

 Art.4: Se aprobă modificarea lit.”a” a art.IV, pct.4.1. „Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ” din Acordul de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.149/2014, acesta urmând a avea următorul conţinut:

a. să aloce suma de 20.000 lei în vederea realizării obiectului asocierii de la pct. II., în două tranşe, după cum urmează:

………..a doua tranşă, reprezentând diferenţa de 30% din sumă, până la data de 13 octombrie 2014, sub condiţia justificării primei tranşe”.

Art.5: Se aprobă modificarea lit.”e” a art.IV, pct.4.2. „Obligaţiile Consiliului Local al Comunei Pânceştidin Acordul de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.149/2014, acesta urmând a avea următorul conţinut:

e. să prezinte în copie „conform cu originalul” la Direcţia Generală Buget Finanţe, cu menţiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanţator, documente justificative privind modul de cheltuire a sumei, în forma şi structura solicitată în scris de aceasta, după cum urmează:

………pentru a doua tranşă, documentele vor fi depuse până la data de 31 octombrie 2014”.

Art.6: Se aprobă modificarea lit.”h” a art.IV, pct.4.2. „Obligaţiile Consiliului Local al Comunei Pânceşti din Acordul de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.149/2014, acesta urmând a avea următorul conţinut:

 h. să prezinte Consiliului Judeţean Neamţ un raport tehnic şi financiar final până la data 31 octombrie 2014”.

Art.7:  Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere.

Art.8:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU