ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 163 din 14 august 2015

pentru modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman

 

 

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 12.338/2015 a domnului Constantin Iacoban,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 2.935 şi nr.3.217/2015 ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.338/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Serviciului Resurse Umane, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman nr. 8/2015, Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman nr. 6/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.28/2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii aferente Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, cu modificările ulterioare, în sensul transformării postului vacant de asistent medical, studii postliceale, poz.28 în statul de funcţii, din cadrul Compartimentului personal sanitar mediu, în asistent farmacie, studii postliceale.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 septembrie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

       Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU