ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 14.505/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Sentinţei civile nr.386/CA2015 a Tribunalului Neamţ, definitivă;

   Văzând raportul de specialitate nr. 14.505/2016 al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.”a”, pct.13 şi lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea unei licenţe pentru traseul 26: Piatra-Neamţ – Girov – Roman (50 km), parte componentă a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, traseu ce a făcut obiectul şedinţei de atribuire desfăşurată în data de 14.02.2014, operatorului de transport S.C. PRISTYL S.R.L.

Art.2: Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agentului economic, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                 Daniela SOROCEAN

 

Piatra Neamţ

Nr.163

Din 28 iulie 2016