ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 164 din 30.09.2011

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 108/2011 privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia „Acasă-Centrul de zi pentru vârsta a-III-a- Tupilaţi, Neamţ”

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 11.164/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Asociaţiei „Acasă-Centrul de zi pentru vârsta a-III-a- Tupilaţi, Neamţ”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.164/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.108/2011 în sensul suplimentării sumei ce reprezintă contribuţia Judeţului Neamţ la realizarea obiectului asocierii cu 20.000 lei, în vederea achiziţionării unei centrale termice și realizării instalaţiei aferente încălzirii termice.

 Art.2(1)Direcţia juridică va lua măsurile necesare în vederea redactării şi semnării actului adiţional la acordul de asociere aprobat prin hotărârea de la art. 1.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

           

                                   

                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR